Material property, Rectangle, Font

Hur många arbetarlöner går det på en topp-vd:s inkomst?

Rapportsläpp: Makteliten 2022 - Slår rekord trots pandemin

industriarbetarlöner på en topp-vd:s inkomst.

*Genomsnittliga inkomsten för 50 verkställande direktörer i de största bolagen inom sju branscher i Sverige.

0

Pandemiåren har drabbat många arbetare hårt ekonomiskt.

Men för makteliten syns inga tecken på kris – tvärtom.

Rekord trots pandemin

I rapporten om makteliten studeras inkomstutveckling mellan åren 1950–2020 för makthavare inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden.

Det är framför allt en grupp inom makteliten vars inkomstutveckling varit extrem – vd:arna på de svenska storföretagen.

Senaste mätningen visar på rekordstora skillnader – trots pandemin. Sällan har gapet ökat så mycket från ett år till ett annat.

Den genomsnittliga inkomsten för topp-vd:arna: 25,3 miljoner. Det motsvarar 71 undersköterskelöner.

Så stort är gapet

Plumbing fixture, Bathroom sink, Mirror, Photograph, Tap, Paint

Senaste mätningen visar på rekordstora skillnader – trots pandemin.Sällan har gapet ökat så mycket från ett år till ett annat.

Den genomsnittliga inkomsten för topp-vd:arna: 25,3 miljoner

Det motsvarar 71 undersköterskelöner.

Så stor är gapet

Plumbing fixture, Bathroom sink, Mirror, Photograph, Tap, Paint

0

kronor i lön för en
en undersköterska.

kronor i lön för
en topp-vd.

0

Jämför själv

Se hur många arbetarlöner det går på en topp-vd:s genomsnittsinkomst.

Välj mellan olika yrkesgrupper i menyn, ta en skärmdump och dela!

Klicka på symbolerna i diagrammet för att se antalet löner. Symbolerna är avrundade uppåt till närmaste heltal.

Höga inkomster i hela makteliten

I rapporten analyseras inkomstutvecklingen för tre undergrupper inom makteliten: den ekonomiska eliten (topp-vd:arna), den demokratiska eliten (folk- och förtroendevalda) och den byråkratiska eliten (högt uppsatta tjänstemän).

Diagrammet visar inkomstutvecklingen i maktelitens huvudgrupper (sammanräknad inkomst).

Inkomsterna är i alla tre grupperna många gånger högre än industriarbetarlönen. Men skillnaderna i genomsnittlig inkomst mellan de tre grupperna är stora.

Reaktioner

Vi ringde tre medlemmar i LO-förbunden för att höra deras reaktioner på årets rapport.

Hör vad LOs ordförande Susanna Gideonsson tycker om årets resultat

Detta är den tjugoandra gången som LO har granskat den svenska makteliten. Läs hela rapporten och fördjupa dig i resultaten.

Fördjupa dig

Brown, Publication, Book
Vem ingår i makteliten?
I vår granskning ingår sammanlagt närmare 200 personer med höga positioner eller befattningar inom exempelvis svenskt näringsliv, politik, ekonomi, media och andra viktiga samhällsområden. Bland positionerna vi studerar ingår bland annat vd:ar för svenska storföretag, politiker från regeringen och i riksdagen, representanter för arbetsmarknadens parter, generaldirektörer på viktiga myndigheter, kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande i de största kommunerna samt chefredaktörer och inflytelserika journalister. Syftet med urvalet är att det ska ge en bild av inkomsterna och inkomstutvecklingen för dem med mest makt att påverka samhället. Urvalet av studerade positioner har i möjligaste mån hållits konstant i LOs alla tjugotvå rapporter om maktelitens inkomster och över den studerade perioden 1950–2020. Detta för att möjliggöra jämförelser över tid.
Vilka inkomster ingår i undersökningen?
I rapporten studeras maktelitens hela inkomster före skatt. Maktelitens inkomster inkluderar alltså såväl lön som till exempel kapitalinkomster. Syftet är att ge en rättvisande bild av elitens ekonomiska situation jämfört med en vanlig arbetares. Denna bild är viktig även om en del av maktelitens inkomster inte har med uppdraget att göra. Att inneha en högt uppsatt position medför dock också ofta fler inkomster än bara grundlön, exempelvis ersättning från styrelseuppdrag och incitamentsprogram som genererar kapitalinkomster. Dessutom innebär positionerna ofta att innehavaren över tid kan bygga upp en förmögenhet som ger avkastning. I undersökningen jämförs maktelitens inkomster med industriarbetarlönen. Det finns ingen statistik över en industriarbetares genomsnittliga kapitalinkomster, men vi vet att de med all säkerhet är låga och att inkludera dem skulle inte påverka resultaten i vår undersökning nämnvärt.
Ett par personer i urvalet har ju jättehöga kapitalinkomster. Snedvrider inte detta resultaten?
Det stämmer att några av personerna i makteliten har väldigt höga kapitalinkomster. För att inte dessa extrema inkomster ska få ett orimligt stort genomslag har vi i Makteliten-rapporterna satt ett "inkomsttak" på motsvarande 200 industriarbetarlöner vilket ger ett så kallat trimmat medelvärde. Inkomster över den nivån finns alltså inte med i våra sammanställningar. I årets undersökning har två personer kapitalinkomster som överstiger detta tak.
Alla vd:ar har väl inte så höga inkomster?
I vår undersökning studerar vi den absoluta makteliten i samhället. De som har makt att påverka samhällsutvecklingen. I det urvalet ingår vd:arna på 50 svenska storföretag. Deras genomsnittliga inkomst är naturligtvis många gånger högre än den genomsnittliga inkomsten för alla Sveriges vd:ar (inklusive alla små och medelstora företag i landet).
Varför görs den historiska jämförelsen bara för industriarbetarlönen?
Den genomsnittliga industriarbetarlönen finns redovisad i den offentliga lönestatistiken under hela undersökningsperioden sedan år 1950. Tyvärr finns inte lika bra historisk statistik för alla yrken. Valet av industriarbetarlönen som huvudsaklig referensinkomst, snarare än lönen för någon annan löntagargrupp, möjliggör därmed att utvecklingen kan studeras över lång tid.
Vad har LOs ordförande i lön?
LO har en policy om att ordförandes lön ska motsvara maximalt 3,5 industriarbetarlöner. LOs ordförande får inte personligen behålla arvoden från styrelseuppdrag. LOs ordförande ingår i urvalet till makteliten. I kapitel 3 i rapporten finns en fördjupning om inkomstutvecklingen för företrädarna för arbetsmarknadens parter, inklusive LOs ordförande.

Vanliga frågor & definitioner

I rapporten Makteliten granskar LO inkomstutvecklingen för knappt 200 personer på höga positioner inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Syftet är att synliggöra skillnaderna mellan vanliga löntagares och denna elits inkomster.

Vi analyserar inkomstutvecklingen för tre grupper som tillsammans utgör samhällets maktelit - den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten.

Sculpture, Statue

Om rapporten makteliten

genomsnittlig inkomst
för topp-vd:arna,
vilket motsvarar

71 skorstensfejarlöner

Räkneexempel:

25 300 000kr